Kyndall Beal’s Senior Picture on St. Simon’s Island, Georgia